ADHD37's Blog

อะไรคือการสัมมนา และที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร?

Posted on: February 4, 2010

การสัมมนานั้น คือ คำว่า “สัมมนา” เป็นคำศัพท์บัญญัติ มาจากคำว่า “สำ-มนา” แปลว่า ร่วมใจ (Meeting of the Minds) เป็นการหาคำภาษาไทยใช้แทนคำ “Seminar” นี่เพียงแค่การทำความรู้จัก เราก็ได้เห็นคำว่า “ร่วมใจ” การสัมมนาที่ดี มีคุณภาพ คือการร่วมใจ และผสานใจกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการสัมมนานั้นกลับมาให้ได้อย่างดี และมีคุณค่าในผู้เข้าร่วมการสัมมนาอย่างเป็นที่สุด ในคำว่า Meeting of the Minds หากมองให้ดีๆ ความหมายตีความได้ลึกซึ้งมากค่ะ การ Meeting คือการรวมตัวกันเพื่อการทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และในการรวมตัวแบบ Meeting of the Minds คือการนำหัวใจ หรือนำใจมารวมกันเพื่อกระทำการสิ่งนั้นๆ ให้ลุล่วงไปอย่างได้ผลประโยชน์สูงสุด

นี่คือคำจำกัดความที่ดูมีเสน่ห์ของ Seminar หรือการสัมมนา การเข้าร่วมสัมมนาที่สมบูรณ์ทั้งสองฝ่ายนั้น ผู้เข้าร่วมควรได้รับโอกาสให้ได้มีการเสนอความคิด และข้อวิเคราะห์ หรือการวิจารณ์สัมมนานั้นๆ ได้อย่างเปิดใจ ดิฉันขอเน้นนะคะ ผู้นำสัมมนาก็ควรเปิดใจ เพื่อรับฟังผู้เข้าร่วมสัมมนา เพราะว่าจะทำให้การจัดสัมมนานั้นได้มีคุณค่าในทุกๆ เวลา ทุกๆ นาทีที่ลุล่วงไป

โดยการออกความคิดเห็นหรือวิเคราะห์วิจารณ์นั้นก็ว่ากันไปด้วยหัวข้อ (Topic) ที่ชัดเจน โดยที่การนำเสนอหัวข้อนั้น สามารถนำเสนอได้ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเขียน หรือการพูดเชิงบรรยายแนวสรุป และอธิบายในส่วนสาระสำคัญ ที่ควรเน้นให้ผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนาได้มีความเข้าใจ และตามเนื้อหาไปพร้อมๆ กับผู้นำสัมมนาด้วยในเวลาเดียวกัน และในหลายๆ สัมมนาก็อาจเปิดช่องทางให้มีการอภิปรายในหัวข้อนั้นๆ ด้วยเช่นเดียวกัน และในการอภิปรายนี้ก็ใช้กฎของความใจกว้างด้วยเช่นกันค่ะ ควรเป็นการอภิปรายในเชิงการสนับสนุน หรือโต้แย้งได้ด้วยในเวลาเดียวกัน และหากจะจัดให้มีการอภิปราย ก็ควรกินเวลาเพียง 10-20 นาทีต่อหนึ่งหัวข้อ ก็จัดว่าเพียงพอแล้วค่ะ

ต่อไปเราจะมาพูดถึงจุดมุ่งหมายของการประชุมสัมมนากันนะคะ การจัดสัมมนา มีไว้เพื่อ แก้ปัญหาต่างๆ ในแต่ละหัวข้อที่จัดขึ้น โดยการเรียนรู้ร่วมกัน และใช้การสัมมนาเป็นตัวศึกษาอบรม และเมื่อเราได้หัวข้อที่ผ่านการศึกษาอบรม และมองเห็นปัญหานั้นๆ ออกมาเป็นแนวทางบ้างแล้ว เราก็จะใช้การสัมมนานี้เพื่อเป็นการตัดสินใจ ในการร่างหรือกำหนดให้เป็นนโยบายในการแก้ปัญหานั้นๆ
เมื่อเราทราบถึงจุดมุ่งหมาย ในการเข้าร่วมสัมมนากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมาพูดถึงองค์ประกอบของการสัมมนากันค่ะ การสัมมนาที่ดีมีคุณค่านั้น อย่างแรกที่สำคัญที่สุด คือ กลุ่มคนที่เข้ามาเป็นผู้ร่วมสัมมนาค่ะ หากไม่มีผู้เข้าร่วม สัมมนาย่อมเกิดไม่ได้ค่ะ มิฉะนั้นจะเป็นการบ้าวิชาความรู้ ที่ผู้นำสัมมนาพูดอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่จัดว่าเป็นการสัมมนานะคะ จะแลคล้ายเป็นการประกาศเสียมากกว่าค่ะ เมื่อได้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแล้ว ก็มามองถึงสถานที่ค่ะ ควรได้สถานที่ที่เหมาะสมแก่การสัมมนา ซึ่งแต่ละสถานที่ก็แตกต่างกันไปกับการจัดสัมมนาแต่ละหัวข้อนะคะ ก็ว่ากันไปว่าจะ in door หรือว่าจะให้เป็น out door ค่ะ ก็เลือกให้เหมาะสม

เมื่อได้สถานที่อันแสนเหมาะเจาะกับการสัมมนาแล้ว และในการจัดสัมมนา ควรกำหนด จุดมุ่งหมายของสัมมนานั้น ๆ รวมทั้งระบบในการเข้าสัมมนาในครั้งนั้น และบอกถึงระเบียบข้อกำหนดต่างๆ ที่ต้องขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ชัดเจนมากที่สุด เพื่อลดการเข้าใจผิด และลดประเด็นขัดแย้ง อันเป็นเหตุให้การสัมมนานั้นๆ ต้องหยุด หรือสะดุดไป และนอกเหนือจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาก็ควรเปิดใจกว้าง เพื่อยอมรับวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนานี้ก่อนนะคะ จึงจะได้เป็นการสัมมนาที่เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้ที่เข้าร่วมในสถานที่แห่งนั้นทุกคนพร้อมกันค่ะ

เมื่อเราทราบจุดมุ่งหมาย และองค์ประกอบของการสัมมนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็มามองในแนวทางของลักษณะโดยรวมที่เป็นการสัมมนาที่ดี และมีคุณค่ากันค่ะ การสัมมนาที่ดีจะเกิดได้ ก็มาจากจุดหลักที่เป็นอีกหนึ่งหัวใจสัมมนาคือ ผู้เข้าร่วมสัมมนานั่นแหละค่ะ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นไหมคะว่า คุณมีคุณค่ากับผู้จัดการสัมมนามากเพียงไร เพราะการสัมมนาที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับทราบวัตถุประสงค์นั้นอย่างแจ่มแจ้งเด่นชัด เพื่อที่เราจะได้ดำเนินกิจกรรมสัมมนาไปโดยปราศจากความคลางแคลงใจ และก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องในเนื้อหา และทำให้สาระดูไม่น่าเบื่อ และดูมีคุณค่าแก่การรับฟังค่ะ

เมื่อเข้าใจวัตถุประสงค์ เราก็มาจัดกิจกรรมในการแก้ปัญหา หรือถกหัวข้อสัมมนานั้นๆ ร่วมกันค่ะ เมื่อมีกิจกรรม ก็จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมการสัมมนาแต่ละคน ทำให้เกิดการแชร์ความรู้ เกิดการแบ่งปันประสบการณ์กันได้โดยไม่รู้ตัวค่ะ ในการจัดกิจกรรมก็มีหลากหลายลักษณะดังที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะ อาจเป็นการโชว์เดี่ยว โชว์แนวคิดความสามารถของผู้เข้าร่วมสัมมนา หรือ การเปิดเวทีอภิปราย หรือกลุ่มเล็กๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม ว่าเหมือนหรือคล้าย หรือแม้กระทั่งแตกต่างกันอย่างไร และก็ยังเป็นโอกาสในการแสดงทัศนคติที่ดีต่อปัญหา หรือหัวข้อในการจัดการสัมมนานั้นๆ จากผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้วยแนวคิดของแต่ละคนด้วยค่ะ

หากเป็นการจัดกลุ่มเพื่อแก้หรือถกในแต่ละหัวข้อ ก็ควรเป็นการระดมความคิดร่วมกัน ให้ได้มาเป็นใจความสำคัญด้วยนะคะ และสิ่งที่สมบูรณ์ไปยิ่งกว่านั้นคือ หากในแต่ละกลุ่มได้มีผู้นำกลุ่มที่ดี มีทัศนคติที่เปิดกว้าง และมีความกล้าในการแสดงออกเพื่อแสดงลักษณะการเป็นผู้นำอีกด้วยค่ะ และการสัมมนาที่ดีและมีประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนานั้นคือ ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องพร้อมที่จะฟังสาระสำคัญ หรือแนวคิดใหม่ๆ จากผู้นำสัมมนาด้วยค่ะ เพื่อที่จะนำไปเป็นทางเลือกแนวคิด และนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้หัวข้อที่ท่านมาเข้าร่วมนั้นมีความหนักแน่นใน เนื้อหา และมีทางออกของปัญหานั้นๆ ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ

Advertisements

1 Response to "อะไรคือการสัมมนา และที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร?"

ได้ความรู้ดีคับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements

  • pol ooga: เป็นความรู้ที่ดีมากเลยครับ
  • สัมมนา: ได้ความรู้ดีคับ

Archives

%d bloggers like this: